خط مشی

کد سند :AF-QP-00

تاریخ تهیه:  99/05/05

خط‌مشي كيفيت

شرکت افراح بعنوان مرجعي براي انجام  کاليبراسيون ،مطابق اسکوپ مربوطه با بکارگيري روشهاي استاندارد مي‌باشد كه در این راستا فعاليت مي نمايد. اين شرکت با هدف افزايش سطح رضايت مشتريان خود از طريق ارائه خدمات آزمايشگاهي با كيفيت ، موارد زير را سرلوحه عملكرد خود قرار مي‌دهد:

  • بكارگيري افراد توانمند و ذیصلاح در آزمایشگاه جهت اطمينان از انجام صحيح و دقيق فعاليت‌هاي مرتبط با آزمون.
  • ارتقاء سطح مهارت و كارائي كاركنان از طريق آموزش‌هاي سيستماتيك، برنامه‌ريزي شده و مستمر.
  • برآورده سازی الزامات روشهای آزمون/کاليبراسيون .
  • تعهد نسبت به اعمال رویه حرفه ای خوب در ارتباط با کیفیت خدمات آزمون /کاليبراسيون ارائه شده به مشتریان.
  • آشنائی کلیه پرسنل مربوطه با مستندات کیفیت و به کارگیری کلیه روشهای اجرائی در فعالیتهای مرتبط با محدوده عملکرد آزمون/کاليبراسيون.

جهت حصول موارد فوق، شرکت افراح سيستم مديريت خود را بر مبناي استاندارد‌ ISO/IEC 17025 ویرایش 2017 طراحي نموده و مدير ارشد اين شرکت خود را ملزم و متعهد مي‌داند با حفظ محرمانگی اطلاعات و با رعایت کامل بی طرفی منابع و امكانات لازم جهت تحقق اهداف و برآورده ‌سازي الزامات اين استاندارد و بهبود فعاليتهاي آزمايشگاه را فراهم آورده و اثر بخشی آن را از طریق برگزاری جلسات بازنگری مدیریت و ممیزی های داخلی در دوره های زمانی مشخص بررسی نماید.

مدیر ارشد