برگزاری آزمون بازرسان مستقل

اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت اقدام به ثبت نام از متقاضیان دریافت کارت بازرسی، برگزاری آزمون و تأیید صلاحیت بازرسان Continue reading “برگزاری آزمون بازرسان مستقل”