آزمایشگاه فلومتری

آزمایشگاه فلومتری مایعات شرکت افراح به عنوان قدیمی ترین آزمایشگاه فلوی مایع در ایران شناخته میشود.

Continue reading “آزمایشگاه فلومتری”

آزمایشگاه دما

آزمایشگاه دما شرکت کالیبراسیون افراح با به کار گیری تجهیزات مناسب و با قابلیت ردیابی بین المللی Continue reading “آزمایشگاه دما”

آزمایشگاه الکتریک

کالیبراسیون افراح با به کار گیری تجهیزات مناسب و با قابلیت ردیابی بین المللی تحت نظام مدیریت کیفیت ISO/IEC 17025 و بانظارت سازمان ملی استاندارد Continue reading “آزمایشگاه الکتریک”