آزمایشگاه فلومتری

آزمایشگاه فلومتری مایعات شرکت افراح به عنوان قدیمی ترین آزمایشگاه فلوی مایع در ایران شناخته میشود.

Continue reading “آزمایشگاه فلومتری”

آزمایشگاه دما

آزمایشگاه دما شرکت کالیبراسیون افراح با به کار گیری تجهیزات مناسب و با قابلیت ردیابی بین المللی Continue reading “آزمایشگاه دما”